“Zoti im, Ti je falës, e do faljen, na fal neve.”

“zoti-im,-ti-je-fales,-e-do-faljen,-na-fal-neve.”

Disa halle dhe gjendje të jetës është e pamundur t’ia shpjegojmë dikujt tjetër jashtë se Allahut të Madhërishëm në lutje të sinqertë dhe sexhde të përulur.

Besimtari është i vetëdijshëm se disa halle dhe situata të vështira i ka porositur vet me mëkate dhe pakujdesi, andaj e pranon fajin dhe dobësinë e tij. Për këtë i Dërguari i Allahut s.a.v.s. na mëson që në dhjetëditëshin e fundit të ramazanit të lexojmë: “Zoti im, Ti je falës, e do faljen, na fal neve.”

Do të vazhdojmë të jemi të dobët dhe të trishtuar derisa të kuptojmë se kjo dobësi e jona do të largohet atëherë kur t’i përulemi vetëm Allahut i cili jep forcë.

Përkthim: Islampress