Shejh:Abdulaziz ibn Merzuk et-Tarifi

  • Quhet Abdulaziz ibn Merzuk et-Tarifi. Ka lindur me datën 7.12.1396 hënor (7.9.1976 diellor).

Sa i përket studimeve universitare, ai diplomoi në jurisprudencë islame në universitetin Imam Muhamed ibn Saud, në qytetin e Rijadit. E sa i përket profesionit, ai ka qenë hulumtues shkencor në Ministrinë e Çështjeve Islame, pastaj u bë drejtor i studimeve dhe kërkimeve në Qendrën e Kërkimeve dhe Studimeve, pastaj u bë studiues islam në po të njëjtën qendër.

Filloi të mësonte përmendësh tekstet islame në moshën 13 vjeçare. Libri i parë që mësoi përmendësh ishte “El-Bejkunijjeh” (libër në shkencën e hadithit). Ai mësoi “Keshf esh-Shubuhat”, “Kitab et-Teuhid”, “Fadl el-Islam”, “el-Mandhumah er-Rahbijjeh” dhe “Bulug el-Meram”, në të njëjtën kohë mësoi qindra vargje të poezisë gjersa ishte 18 vjeç. Më pastaj vazhdoi me mësimin përmendësh të “Sahih el-Buhari”, “Sahih Muslim”, “Sunen Ebi Davud” dhe libra të tjerë të hadithit. Ai gjithashtu mësoi “Menar es-Sebil” dhe “er-Risaleh” (të Ibn Ebi Zejd el-Kajrauani) në fikhun e Imam Malikut.

Studioi libra të panumërt në lëmin e hadithit, fikhut, usulit, tefsirit, literaturës njashtu librat e fikhut në medh-hebin e Imam Ebu Hanifes, Imam Ahmedit, Imam esh-Shafi’iut dhe Imam Malikut. Ai studioi libra të shumtë të hadithit, duke përfshirë “Sunenin e Bejhekiut”, “Sahihun e Ibn Huzejmes”, “Sahihun e Ibn Hibbanit”, “Musannefin e Ibn Ebi Shejbes”, “Musannefin” e Abdur-Rezzakut dhe “Sunenin e ed-Darekutniut.” Librat e tjerë që studioi janë: “Fetaua Ibn Tejmijjeh”, “Zad el-Mead”, “Tefsir Ibn Kethir”, “Tefsir et-Taberi”, “Tefsir el-Begaui”, “Tefsir ez-Zemahsheri”, “Tefsir eth-Tha’lebi”, “Sireh Ibn Hisham” dhe “el-Mugni.”

Shejhu lexon në një mesatare prej 13-15 orë në ditë dhe mësonte rreth 30-50 hadithe çdo ditë