“Kam qenë te një njeri i cili kishte 14 ose 16 ...

Njerëzit shpesh,  ndoshta për arsye të  besimit dhe bindjes së dobët ...

Mos u mbështetni shumë tek njerëzit kur janë në pyetje problemet ...

1. Allahu i Madhërishëm kërkon që njeriu të punojë dhe të ...

Për namazin e detyrueshëm ju thërret zëri i njeriut (ezani), kurse ...

E pyeti njëherë nxënësi mësuesin: – Je i urtë, gjithmonë i ...

Një nga nderimet që Allahu i Madhërishëm ka përgatitur për këtë ...

Fjala “dhurijjat” në Kur’an është përmendur 32 herë në 19 sure ...

Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, Zotit të të gjitha botëve. ...

Transmeton Thevr ibn Jezidi nga Ebu Munibi se Abdullah ibn Omeri ...