ATK tregon si duhet të aplikojnë bizneset për të përfituar subvencionimin e pagës dhe qirasë

atk-tregon-si-duhet-te-aplikojne-bizneset-per-te-perfituar-subvencionimin-e-pages-dhe-qirase

Administrata Tatimore njofton se ka zhvilluar në sistemin elektronik EDI mundësinë për parashtrim të kërkesave për të përfituar nga vendimi i Qeverisë së Kosovës për subvencionimin e pagës dhe qirasë.

ATK tregon se për subvencionim të pagës së punëtorëve, mund të aplikoj punëdhënësi, ndërsa për subvencionim të qirasë mund të aplikoj qiramarrësi.

“Bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 08/08, datë 21.04.2021, lidhur me subvencionimin e shoqërive tregtare (bizneseve), përkatësisht për subvencionimin e pagës së punëtorëve dhe/ose subvencionimin e pagesës së qirasë për bizneset që kanë pësuar rënie të ndjeshme në të hyra për shkak të kufizimeve të vendosura sipas Vendimit Nr. 01/05, të datës 05.04.2021, të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Administrata Tatimore e Kosovës, ka zhvilluar aplikacionin dhe tashmë punëdhënësit dhe qiramarrësit mund të parashtrojnë kërkesat e tyre për të përfituar nga këto masa”, njofton ATK, përcjell Telegrafi.

Personat të cilët do të përfitojnë sipas këtyre masave, kërkesat e tyre do t’i dërgojnë përmes EDI, më së largu deri më 11 maj 2021.

Për subvencionim të pagës së punëtorëve, mund të aplikoj punëdhënësi, nëse është biznes me aktivitet të vetëm gastronominë; biznes me nën-sektor gastronominë, vetëm për stafin e angazhuar në gastronomi; biznes që ushtron aktivitetin në qendra tregtare të tipit të mbyllur; biznes me aktivitet fitnese dhe palestra; dhe biznes me linja aktive të licencuara për transport ndër-urban të udhëtarëve.

Ndërsa, për subvencionim të qirasë mund të aplikoj qiramarrësi, nëse është biznes me aktivitet të vetëm gastronominë; dhe biznes që ushtron aktivitetin në qendra tregtare të tipit të mbyllur.

Për subvencionim të pagës së punëtorëve, punëdhënësi, përmes Sistemit Elektronik EDI duhet të plotësojë formularin “Kërkesë për subvencionim të Pagave dhe Qirasë” (vetëm pjesën e parë për paga), të bashkëngjis listën e të punësuarve, ashtu siç është dizajnuar nga ATK. Formulari gjendet në Sistemin EDI, në lidhjen Shërbimet – Kërkesë për subvencionim të Pagave dhe Qirasë, ndërsa lista mund të shkarkohet në të njëjten lidhje, në butonin Kërkesë e re – Shkarko mostrën.

Për subvencionim të qirasë, qiramarrësi, përmes Sistemit Elektronik EDI duhet të plotësojë formularin “Kërkesë për subvencionim të Pagave dhe Qirasë“, (vetëm pjesën e dytë për qira) si dhe të bashkëngjis listën e qiradhënëseve, ashtu siç është dizajnuar nga ATK. Po ashtu, qiramarrësi duhet të ngarkojë çdo kontratë të qirasë në mes të qiradhënësit dhe qiramarrësit, e cila duhet të jetë e lidhur para datës 1 shkurt 2021. Formulari gjendet në Sistemin EDI në lidhjen Shërbimet – Kërkesë për subvencionim të Pagave dhe Qirasë, ndërsa lista mund të shkarkohet në të njëjten lidhje, në butonin Kërkesë e re – Shkarko mostrën, si dhe në butonin Ngarko dëshmitë/kontratat duhet bashkangjitur dëshmitë dhe kontratat me qiradhënësit.

Përmes formularit të lartcekur, punëdhënësi dhe qiramarrësi, duke evidentuar dëshmitë ofron edhe sqarimin se si ka ndikuar në biznesin e tij, Vendimi Nr. 01/05, i datës 05.04.2021, i Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Udhëzuesin për aplikim për subvencionim të pagave të punëtorëve dhe qirasë, e gjeni në dritaren ku edhe bëhet kërkesa, si dhe në www.atk-ks.org në lidhjen Multimedia – Manuale dhe Prezantime.

The post ATK tregon si duhet të aplikojnë bizneset për të përfituar subvencionimin e pagës dhe qirasë appeared first on Mesazhi.com.